• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1398/02/02 ساعت 20:36

    روی صندلی هواپیما نشستید، هواپیما حرکت می‌کند و رو به آسمان اوج می‌گیرد، ناگهان صدای زنگ تلفن مسافری را می شنوید! چه کار می‌کنید؟