• بدبختی اینکه آخر فصل تماشاگران #تراکتور به عنوان بهترین تماشاگران فصل فوتبال ایران هم‌ معرفی و‌تقدیربشوند!فقط کافی است وقایع استادیوم تختی اهواز و سپس تقدیر از هیات فوتبال خوزستان را در فصل پانزدهم به یادآورید.