• یک رشتی تمام عیار و آدم حسابی به نام «کوروش رنجبر»،عکاس زبردست و درجه یک،رفیق ما است و می‌تونید با عکس هاش کیف کنید. عکس هایی که حتی می‌تونه با سفارش به کوروش، بهترین هدیه از طرف شما به کسی باشه. #رشت #کوروش_رنجبر