• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/01/27 ساعت 14:50

    محمود جراحی مشاور رئیس بنیاد با اشاره به اینکه نشست بررسی یافته‌های کنگره جهانی موبایل با ایده و پیشنهاد مرحوم غفاریان ۱۲ سال پیش شروع شد. امسال بدلیل حضور کم مدیران ایرانی در این کنگره بدلیل مسائل ارزی اهمیت نشست اینچنینی بیشتر شده است.