• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

    1398/01/27 ساعت 12:11

    این پروانه با نام علمی Vanessa cardui در روزهای اخیر به تعداد زیاد در مناطقی از کشور مشاهده می‌شود. این گونه آفت نیست و هیچ خطری هم برای انسان و محصولات کشاورزی ندارد. فقط سیکل زندگی‌اش به صورتی است که پس از بارندگی، گیاهان میزبانش رشد می‌کنند و افزایش جمعیت پیدا می‌کند.