• راز شادی خاص #محمد_صلاح چه بود؟ استابس، معلم آموزش #یوگا در مورد زوایای پنهان این شادی خاص: این ژست (درخت)، در یوگا بیانگر حفظ تعادل بوده و بیانگر آنکه یک انسان همانند درخت ریشه دوانیده وچقدر ارتباط نزدیکی با طرف مقابل خود دارد که از روی احترام ، وفا و قدرشناسی است. / ورزش ۳