• فکر کن وقتی ازش می‌پرسن کجا زندگی می‌کنی؟ می‌گه: تهران خیابان استاد محمدرضا شجریان. به به