• چرا در ذهن جمعی جامعه‌ی ما برای قاسم سلیمانی «پذیرش/ دوست داشتن» تجمیع شده و از طیفهای مختلف مرید دارد؟ (با گذر از دلایل بسیار) او صورتِ اجمالی «می شَد» ی است که خمینی گفته بود! کاراکتری که جبرانِ تحقیر تاریخیِ ایرانیان در مقابل هیمنه‌ی جهان غرب و شرق است. ترامپ این را نمی‌فهمد!