• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/27 ساعت 13:28

    رئیس «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منصوب شد رئیس جمهور در حکمی به «محمود #نیلی_احمدآبادی» رئیس دانشگاه تهران ماموریت داد تا ریاست «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» باعضویت شخصیت‌های علمی مستقل وخبره درتخصص‌های مرتبط رابه عهده گرفته وظرف شش ماه «گزارش ملی» این رخداد راارایه کند