• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1398/01/27 ساعت 00:30

    امیدوارم به تدریج خشم نهادهای رسمی مسئول امداد رسانی آرام شود و کم‌کم فکر کنند چرا اعتماد مردم به آنها کم رنگ شده است! چرا در ماجرای زلزله مردم پر میل به چهرهای مشهور هنری و اجتماعی برای رساندن کمکشان بودند.امیدوارم به تدریج این تفکر شکل بگیرد که سرمایه هاى اجتماعى ترس ندارند.