• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1398/01/27 ساعت 13:23

    بله چنین مردم در صحنه‌ای داریم، ۴-۵ صبح بیدار شدن جستجو برای دانلود #GameofThrones رو شروع کردن :) جستجو کلیدواژه‌های مرتبط از حدود ۳.۵ تا ۷ صبح به اوج رسیده https://bit.ly/۲ZcbOTC