• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1398/01/27 ساعت 12:05

    نامگذاری چند خیابان به اسم چند چهره مشهور توسط #شورای_شهر_تهران راهبرد اصلاح طلبان برای ایجادهیاهوبا رقیب است تا پشتوانه از دست رفته شان در بدنه اجتماعی شود ، چون این شورا می‌داندبرخی ازنامها را نمی‌گذارند سینه آویز دیوارها شوند. کارعبث با سود مشخص .همین یکی را هم بدست نمی‌آورند