• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/27 ساعت 15:53

    علی رغم اینکه رحیم پور ازغدی را انسان بی ادبی می‌دانم و بی ادبی ایشان را حتی احمدی نژاد در زمانیکه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تحمل نکرد- وقتی به آقای خاتمی توهین کرد -اما عدم دعوت او و ضرغامی به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی روحانی به نفع روحانی تمام نمی‌شود