• اینستاگرام پر شده از عکس‌های کلیسای نوتردام که همه هم همین دو هفته یا دو ماه پیش اونجا بودند!