• آن‌که بر سر توقیف #رحمان۱۴۰۰ هلهله می‌کشد از سینما نیست. توقیف یعنی پایان حیات یک فیلم. طرف توقیف هم چه امیریوسفی باشد، چه هادی و چه ده‌نمکی باید معترض آن شد؛ چون دیگر شخص و ژانر و سویه‌ی سیاسی نیست که اهمیت دارد. یک طرف قانون ایستاده و سمت دیگر سینما. کامل‌ش را بخوانید.