• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/01/27 ساعت 12:29

    شکایت و پیگیری حقوق منعقده در قرارداد حق قانونی #کیروش است. سال پیش وقتی گفتم برای بسیاری از خارجی‌ها، کاغذ مقدس قرارداد است و این ماچ کردن پیراهن و مشت گره کرده و نمایش تعصب می‌تواند خیلی زود به شکایت در فیفا برسد، چه فحش‌ها که نخوردم. در مورد #برانکو هم رخ می‌دهد.