• سيامك قاسمى   SiamakGhassemi@

    1398/01/26 ساعت 20:39

    مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى ٩ ماهه سال گذشته را منفى ٣.٨٪ اعلام کرده است. با احتمال بالاى نرخ رشد اقتصادى حداقل منفى ٤٪ براى امسال، این یعنى اقتصاد ایران در انتهاى سال ٩٨ برمى گردد به اقتصاد ایران در سال ٨٦ ! بیش از ده سال درجا زدن اقتصادى تاوان سنگین بسیارى از تصمیمات است!