• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/01/26 ساعت 08:42

    «ما در پیاله عکس رخ یار دیده ­ایم» در آب دیده چشم خریدار دیده­ ایم هنگام توبه مستی خمار دیده­ ایم در این خرابه دولت بسیار دیده ­ایم ساقی بزن تو کوس پریشانی مرا مطرب بنوش باده ویرانی مرا http://www.naghi.ir/۱۳۸۸/۰۳/۱۷/ ارادتی-به-حافظ/