• محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

    1398/01/26 ساعت 22:41

    باید بین بدنه مردمی و همکاران نیکوکار وخیرخواه #جمعیت_امام_علی از یک سو وبرخی مدیران ومنسوبان این جمعیت که به سیاسی‌کاری مشغول‌اند ازسوی دیگر، فرق گذاشت! باجناب علیزاده موافقم هرگونه مواجهه باشیطنت وسیاسی‌کاری‌های این «برخی»، مستلزم توجیه وتبیین بدنه‌ی همکار وسایر مردم است!