• درخواست اپراتور‌تری انگلیس از آفکام برای بازبینی سیاست پوشش روستایی موبایل در این کشور http://bit.ly/۲GdRUio