• محمد رضا باقری   biataberavim@

    1398/01/26 ساعت 21:28

    در مورد رحمان ۱۴۰۰ مر قانون اجرا شده، برخورد فراقانپنی صورت نگرفته، فقط قانون درست اجرا شده، همین. تصویر قانون نظارت بر نمایش فیلم مصوب هیات وزیران سال ٨٢ را ببینید: