• کاهش واردات قطعات منفصله به کشور؛ منشا خروج خودروسازان چینی از کشور https://dgto.ir/۱۹o۹