• عکس اول از کمک رسانى در سیل رو دیدم یکهو عکس دوم از فیلم سفربه چزابه «نجات یافتگان» رسول ملاقلى پور اومد تو ذهنم، همینقدر واقعى.