• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/01/26 ساعت 16:13

    صبح فیلم تماس کودک با اورژانس را دیدم، از ناراحتی بغضم گرفت. در حاشیه جلسه صبح با زیرساخت و سپس در حاشیه جلسه با وزیر بهداشت @saeednamaki هماهنگ شد تا یکماه آینده موقعیت فرد تماس‌گیرنده به صورت اتوماتیک به اورژانس‌ها داده شود. در ضمن وضعیت مادر اکنون خوب است. #دولت_الکترونیک