• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1398/01/26 ساعت 11:26

    ۹۰ سال پیش رنه ماگریت، نقاش بلژیکی، زیر تصویر یک پیپ نوشت: این یک پیپ نیست. آن تصویر و عبارت بحث‌‌برانگیزش، تأثیری مهم در فهم «بازنمایی» و جهان پیرامون داشت. نمی‌دانم اگر ماگریت عکس‌های مهدی منعم را درباره قربانیان جنگ می‌دید زیر آن چه می‌نوشت. لطفا گزارش حسن عزیز را ببینید.