• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1398/01/26 ساعت 16:12

    #رشتو درباره فیلم پرحاشیه #رحمان۱۴۰۰ یک فیلم با نسخه در حال اکران! اطلاع عضو شورای پروانه نمایش به ارشاد درباره عدم اجرای ممیزی‌ها فیلم در حال اکران چرا جدی گرفته نشد؟