• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1398/01/26 ساعت 16:33

    خسارت سیل در طارم ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است