• قانون جنجالی کپی رایت رسما توسط اتحادیه اروپا تصویب شد https://dgto.ir/۱۹ok