• بزریل بیشتر از میانگین جهانی روی فناوری سرمایه گذاری کرده است https://dgto.ir/۱۹o۳