• شواریعالی فضای مجازی: وزارت ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسلامی سند تحول فضای مجازی را تدوین کنند http://bit.ly/۲IwVhDT