• مغز انسان در آینده نزدیک به اینترنت متصل می‌شود http://bit.ly/۲VGPpf۰