• پلیس هند در تلاش است تا از ابزارهای اسرائیلی برای مقابله با جرایم و مجرمان سایبری استفاده کند.