• محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1398/01/26 ساعت 11:35

    البته اگر زنده باشی می‌توانی این گونه با طوفان حوادث مواجه شوی، مرده که باشی، خواهی شکست و هیزم تنورها خواهی شد!