• دوشنبه‌ شب‌های بدون #نود برای منفورتر شدن، یک صدا کم داشت که از امشب این پکیج کامل شد. البته خوشبختانه هر دوشنبه شب فوتبال نداریم که این صدا تکرار شود اما خطر بزرگ‌، منفور شدن شب‌های دیگر هفته است. #عباس_قانع