• هواوی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ به برترین برند تلفن هوشمند بدل شود https://dgto.ir/۱۹nu