• معاون دادستان کل کشور: نوآوری‌هایی مانند اسنپ تاثیر زیادی بر اشتغالزایی دارد https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۴/۱۵/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۶٪d۹٪be/ …