• فاز مطالعاتی تدوین نقشه راه فناوری بلاکچین انجام شد http://bit.ly/۲GqgZYV