• مایکروسافت تأیید کرد: دسترسی چند ماهه هکرها به اطلاعات آتلوک https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۴/۱۵/٪d۹٪۸۷٪da٪a۹٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۲٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪da٪a۹-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa/ …