• زمان معرفی آنر ۲۰ مشخص شد؛ احتمال مجهز شدن گوشی پرچمدار به دوربین ۴ گانه https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۴/۱۵/٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۱-۲۰/ …