• مهلت ۴۰ روزه بانک‌ها برای راه‌اندازی رمز یک بار مصرف http://bit.ly/۲IyPTjN