• داستان کاربری که هر روز از فلاپی دیسک خود کپی A۴ می‌گرفته! http://bit.ly/۲Ukj۳p۱