• چرا نباید اورژانس همیشه و بای دیفالت موقعیت جغرافیایی فرد تماس گیرنده رو ببینه؟! اصلا چرا تا حالا اورژانس چنین درخواستی نداشته؟!