• توسعه‌ی به مفهوم کلان و تاریخی اش و همچنین به شکل ادواری آن، اساسا در کشور ما، به شکل توسعه‌ی نظامی گشایش یافته است! #فتامل