• ارسال امواج رادیویی زیر زمین و دریا با یک آنتن جیبی ممکن شد! http://bit.ly/۲DeO۲x۰