• عمران خان نخست وزیر پاکستان ٢١و ٢٢آوریل برابر با اول و دوم اردیبهشت ماه ٩٨ به دعوت رسمی آقای روحانی رییس جمهور ،سفری دو روزه به تهران خواهد داشت .