• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 21:24

    دستور روحانی برای تشکیل هیات ویژه ملی جهت تدوین مسائل سیل وزیر نیرو از دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیات ویژه ملی جهت تدوین مسائل مربوط به رویداد سیل خبر داد