• سيامك قاسمى   SiamakGhassemi@

    1398/01/26 ساعت 20:21

    مطمئنم سالها بعد درباره اقتصاد ایران در دهه نود زیاد صحبت خواهد شد ! دو بار جهش ارزى، دو بار نرخ هاى رشد اقتصادى منفى، دو بار تورم هاى بالا، دو بار کاهش شدید قدرت خرید، دو بار رکودتورمى، دو بار بیکارى هاى بالا فقط در یک دهه ناشى از دو بار قرار گرفتن کشور در تحریم هاى اقتصادى !