• آیا #استارتاپ‌‌ها دلشان به حال فقرا می‌سوزد؟
    - استارتاپ‌های دیجیتال پول‌های کلان اقتصاد مشارکتی را به تصرف خود درآورده‌اند
    (اِوگنی موروزوف، گاردین، ۱۴۰۰ کلمه، ۹ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۳۵۸/