• این قسمت: ٣تاد بحران این قسمت دیرین دیرین را چند سال پیش ساخته‌ایم، اما متاسفانه هنوز موضوعیت دارد و قابل پخش است. واقعاً تا کِی باید شاهد تکرار بحرانِ «مدیریت‌ِ بحران» باشیم؟ https://www.instagram.com/dirindirincartoon … https://t.me/dirindirin