• سعداله زارعی   saadollahzarei@

    1398/01/26 ساعت 10:41

    مابایدبدانیم آنچه #امریکا انجام داد،یک اقدام بودوجوابش اقدام است نه صرفاصدوربیانیه. امریکا، دوشنبه دست به اقدامی علیه ما زد که با انواعی از قوانین پشتیبانی میشود. حال سوال اینست که اظهارات متقابل مقامات ایرانی وماده واحده اخیرمجلس باکدام قوانین واقدام عملی پشتیبانی میشود؟ #سپاه